skip to Main Content

بنیاد توسعه کارآفرینی در یک نگاه

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد با شماره ثبت ۱۹۰۱۶ فعالیت های خود را از آبان ۱۳۸۴ آغاز نمود.
از ابتدای راه، بنیاد توسعه کارآفرینی باور داشت که تقویت ارزش های مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی در سطح ملی ضرورت دارد. به همین دلیل با وجود شرایط پرچالش کنونی، توان افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار وکارآفرینی را هدف خود قرار داد
هدف اصلی این بنیاد توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه جوانان و زنان با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته است.
بنیاد سعی میکند از طریق تعریف فعالیت های ترویجی،آموزشی،مشاوره ای و پژوهشی به جوانان و زنان کمک کند فرصت های پیرامون شان را کشف کنند، استعدادها و تمایلات خود را دریابند به ایده های جدید بیندیشند، ظرفیت های خود را توسعه دهند و بالاخره در مسیری گام بردارند که زندگی خود را در آینده ای نزدیک و یا کمی دورتر در عرصه کسب و کار و کارآفرینی جستجو کنند.
بنیاد در طی سال ها فعالیت های خود در این مسیر موفق به کسب مقام مشورتی سازمان ملل نیز شد مقامی که به بنیاد این امکان را میدهد که در زمینه های کسب و کار وکارآفرینی مورد مشورت این سازمان قرار گیرد.

درباره بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد با شماره ثبت ۱۹۰۱۶ فعالیت های خود را از آبان ۱۳۸۴ آغاز نمود.
از ابتدای راه، بنیاد توسعه کارآفرینی باور داشت که تقویت ارزش های مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی در سطح ملی ضرورت دارد. به همین دلیل با وجود شرایط پرچالش کنونی، توان افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار وکارآفرینی را هدف خود قرار داد
هدف اصلی این بنیاد توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه جوانان و زنان با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته است.
بنیاد سعی میکند از طریق تعریف فعالیت های ترویجی،آموزشی،مشاوره ای و پژوهشی به جوانان و زنان کمک کند فرصت های پیرامون شان را کشف کنند، استعدادها و تمایلات خود را دریابند به ایده های جدید بیندیشند، ظرفیت های خود را توسعه دهند و بالاخره در مسیری گام بردارند که زندگی خود را در آینده ای نزدیک و یا کمی دورتر در عرصه کسب و کار و کارآفرینی جستجو کنند.
بنیاد در طی سال ها فعالیت های خود در این مسیر موفق به کسب مقام مشورتی سازمان ملل نیز شد مقامی که به بنیاد این امکان را میدهد که در زمینه های کسب و کار وکارآفرینی مورد مشورت این سازمان قرار گیرد.

تاریخچه بنیاد

ماموریت بنیاد، ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان و سازمانهای مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی، تسهیلگری و حمایتگری است.
هدف اصلی بنیاد نیز توسعه فعالیت مولد در بین جامعه زنان و جوانان از طریق ترویج کارآفرینی است.

اهداف و ماموریت بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد تخصصی در حوزه کارآفرینی، فعالیت های خود را در سه حوزه متمرکز کرده است و انجام پژوهش و فعالیت های ترویجی زیر بنای این سه حوزه است.

اتاق کارآفرینی مدارس:
این طرح ویژه نوجوانان و دانش آموزان دوره متوسطه است. طرح اتاق کارآفرینی مدارس به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد عملی در مدارس است و در قالب آن برنامههای مختلف ترویجی، آموزشی و مشاورهای در مدارس اجرا میشود.

توان افزائی جوانان با رویکرد کارآفرینی:
این طرح ویژه‌ی جوانان صاحب ایده و علاقمند به ایجاد کسب و کار است.این طرح، رویکردی عملی برای ترویج کسب و کار و کارآفرینی در میان دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی بومی و نیز مهارت آموزان فنی و حرفهای دارد و با ‌فرض ضرورت کسب مهارت‌های لازم توسط این افراد برای ورود به بازار کسب و کار و نیز با اتکا به تجارب چندساله بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در شهرهای مختلف طراحی و اجرا شده است.

توسعه جامعه محلی:
این طرح ویژه جوامع محلی به ویژه در مناطق حاشیه نشین است. توسعه جامعه محلی یکی از طرحهایی است که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در مناطق محروم در دست اجرا دارد و به طور مشخص این طرح از سال ۱۳۹۰ در حاشیهنشینهای زاهدان آغاز شد و درحال حاضر در شهر چابهار و بخش دشتیاری در دست اجرا میباشد. طرح توسعه جامعه محلی به دنبال آن است تا با “دارا” کردن جامعه محلی بهویژه زنان و توانافزایی آنها، افراد را قادر سازد تا از داراییهایشان (مادی و مهارتی) به نحو بهینه برای توسعه کیفیت زندگی خود استفاده کنند.

حوزه‌های فعالیت بنیاد

 • منطقه آزاد اروند
 • منطقه آزاد چابهار
 • اتاق بازرگانی کرمان
 • شرکت نرم افزاری توسن
 • اداره آموزش و پرورش کل
 • اداره آموزش و پرورش استان های …..
 • بنیاد فرهنگی سپهر قائن
 • موسسه بهار خرمشهر
 • بانک اقتصاد نوین
 • انجمن نابینایان استان کرمان
 • شرکت توسعه علوی
 • معاونت امور زنان و خانواده
 • اداره حفاظت محیط زیست لرستان
 • صندوق کارآفرینی امید

حامیان بنیاد