skip to Main Content

طرح‌های مطالعاتی و دفترچه‌های آموزشی برای دانلود

بررسی وضعیت زنان کارآفرین در ایران و پیشنهادات برای توسعه آن

تهیه شده توسط:
بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
انجمن ملی زنان کارآفرین

پاییز و زمستان ۱۳۹۶

این گزارش، بخشی از یک تحقیق مشترک گسترده‌تر در خصوص وضعیت کارآفرینی زنان در ایران و ژاپن و با هدف معرفی پیشنهادات کلان در سطح سیاستگزاری به منظور بهبود و توسعه وضعیت کارافرینی زنان در این دو کشور است. گزارش حاضر در شش بخش تهیه شده است. در بخش بعدی وضعیت اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران بهطور اجمالی بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این بخش، ۴۹ %از جمعیت کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند و ۶۵ %از این زنان در سن مفید اشتغال -۲۰ الی ۶۰ سال- قرار دارند، حال آنکه تنها ۳.۱۶ % از جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر مشارکت اقتصادی دارند. بیش از ۸۰ %از زنان جویای کار نبوده و از این میان باالی ۶۰ %خانه‌دار هستند. از طرفی با نگاه به وضعیت تحصیل زنان نزدیک به ۶۰ %از ورودی‌های دانشگاه در مقطع کارشناسی و بیش از ۴۰ %از ورودیان دانشگاه در دیگر مقاطع تحصیلی را زنان تشکیل می‌دهند. ترویج خوداشتغالی و کارآفرینی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان است.

دانلود فایل