skip to Main Content
  حمایت

بنیاد در بهمن

گفتگوهای زنده اینستاگرامی هم ادامه دارند و این بهمن میزبان دکتر سعید مدنی و کاظم متولی بودیم و درباره آموزش اجتماع محور آنلاین در مسیر توان افزایی تسهیلگران محلی صحبت کردیم. می‌توانید این گفتگوها را در صفحه اینستاگرام ما نگاه کنید.
ادامه خبر...