skip to Main Content
  حمایت
انتقال تجربه طرح توسعه جامعه محلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به تسهیل‌گران موسسه بهار خرمشهر

انتقال تجربه طرح توسعه جامعه محلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به تسهیل‌گران موسسه بهار خرمشهر

طی سال‌ها فعالیت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در حوزه توان افزائی جوانان و زنان در دو شهر آبادان و خرمشهر و همکاری با نهاد بومی موسسه بهار خرمشهر از یک سو و تجربیات موفق بنیاد در حوزه توسعه جامعه محلی در حاشیه نشین‌های زاهدان و چابهار از سوی دیگر، بنیاد در صدد است به عنوان مشاور تجربیات خود را در زمینه توسعه جامعه محلی با رویکرد توان افزائی زنان و جوانان به موسسه بهار و تسهیل گران آن که از جوانان توانمند طرح های قبلی بنیاد هستند انتقال دهد.

لازم به ذکر است این جوانان هم اکنون هر کدام دارای کسب و کار هستند و تصمیم دارند در کنار موسسه بهار خرمشهر مسئولیت اجتماعی خود را جهت توسعه جامعه آبادان و خرمشهر ایفا نمایند.

به همین منظور هم بنیاد طی سفری چند روزه به خرمشهر در حال برگزاری جلسات و نشست های مختلف جهت انتقال تجربه و ایجاد زمینه برای اجرای طرح های توسعه جامعه محلی در خرمشهر و آبادان است.