skip to Main Content
  حمایت

گزارش: حمایت‌های موجود از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط شیوع کوئید-۱۹ در سایر کشورها

تهیه شده در: بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان گردآوری: مرضیه محمودی، کارشناس امور بین‌الملل در بنیاد توسعه کارآفرینی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یکی از اعضای شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در شرایط بحران کرونا…

ادامه خبر...