skip to Main Content
  حمایت
مجموعه ویدئو: توسعه جامعه محلی

مجموعه ویدئو: توسعه جامعه محلی

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در راستای ماموریت خود برای ترویج توسعه پایدار، توان‌افزایی زنان، و رویکردهای جماعت‌محور در توسعه جامعه محلی، این مجموعه ویدئو را انتخاب و ترجمه کرده است.

ویدئو اول، تجربه جهانی: تمرکز بر نقاط قوت به جای ضعف (کُرمک راسل)

ویدئو دوم، تجربه جهانی: توان‌افزایی اقتصادی جوامع محلی حاشیه‌نشین (فرحیا جاما)

ویدئو سوم، تجربه جهانی: درباره توان‌افزایی (دیوید هیوز)

ویدئو چهارم: حکمت غازها

ویدئو پنجم، ابزارهای تسهیلگری: تئوری تغییر

ویدئو ششم، ابزارهای تسهیلگری: پرسه‌زنی

ویدئو هفتم، تجربه جهانی: چطور زنان روستایی هند شجاعت را به سرمایه تبدیل کردند

ویدئو هشتم، تجربه جهانی: تجربه همکاری نهادهای مدنی و بخش خصوصی Airbnb و SEWA

ویدئو نهم، تجربه جهانی: زندگی جمعی و خودکفایی روستاها (تجربه بنیاد سوئادس)