skip to Main Content
  حمایت
مجموعه ویدئو: تجربه جهانی توسعه جامعه محلی

مجموعه ویدئو: تجربه جهانی توسعه جامعه محلی

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در راستای ماموریت خود برای ترویج توسعه پایدار، توان‌افزایی زنان، و رویکردهای جماعت‌محور در توسعه جامعه محلی، این مجموعه ویدئو را انتخاب و ترجمه کرده است.

ویدئو اول: تمرکز بر نقاط قوت به جای ضعف (کُرمک راسل)

ویدئو دوم: توان‌افزایی اقتصادی جوامع محلی حاشیه‌نشین (فرحیا جاما)